Zarząd Stowarzyszenia „Sejneńszczyzna” zaprasza na sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 12 października 2021r. o godz. 11.00 w siedzibie stowarzyszenia
Ul. Jerzego Grodzińskiego 1 w Sejnach.

Na podstawie § 23 lit. g) Statutu Stowarzyszenia „Sejneńszczyzna” informuję, iż w przypadku braku kworum II termin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Sejneńszczyzna” odbędzie się w dniu 12.10.2021 o godz. 11.30.
Uchwały podejmowane w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

Porządek zebrania:

Otwarcie Zebrania, powitanie Członków.
Przyjęcie porządku obrad.
Informacje przedstawiające bieżącą pracę stowarzyszenia.
Przedłożenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2019-20.
Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Przeprowadzenie wyborów do władz stowarzyszenia
Sprawy różne -dyskusja i wolne wnioski.
Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

 

                                                                       W imieniu Zarządu Grzegorz Łucznik

                                                           Prezes Stowarzyszenia „Sejneńszczyzna”