Zarząd Stowarzyszenia „Sejneńszczyzna” zaprasza na WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 19 lipca 2019r. o godz. 10.00 w siedzibie stowarzyszenia.

Na podstawie § 23 lit. g) Statutu Stowarzyszenia „Sejneńszczyzna” informuję, iż w przypadku braku kworum II termin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Sejneńszczyzna” odbędzie się w dniu 19.07.2019 o godz. 10.30.
Uchwały podejmowane w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie Zebrania, powitanie Członków.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedłożenie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej.
4. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
5. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia udziela absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
6. Informacje przedstawiające bieżącą pracę stowarzyszenia
7. Sprawy różne -dyskusja i wolne wnioski.
9. Zakończenie Walnego Zebrania.